Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Правила ведення консульського обліку


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 207-а від 29.11.99 Зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни
м.Київ 22 грудня 1999 р.
vd991129 vn207-а за N 904/4197

Про затвердження Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей – громадян України, які всиновлені іноземцями

Відповідно до Закону України "Про громадянство України"(1636-12) та Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року N 127/94, щодо обліку громадян України, які проживають за її межами,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику Консульського управління, керуючому справами, керівникам дипломатичних представництв та консульських установ України відповідно до повноважень:

2.1. Організувати вивчення Правил працівниками Консульського управління, дипломатичних представництв та консульських установ України, які займаються веденням обліку громадян України.

2.2. Забезпечити Консульське управління, дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном належними документами для ведення обліку.

3. Наказ довести до відома керівного складу Міністерства, начальників управлінь, працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Консульського управління В.А.Кирика.

Міністр Б.І.Тарасюк

Затверджено
Наказ Міністра закордонних справ України
29.11.99 N 207-а
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1999 р. за N 904/4197


Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України "Про громадянство України"(1636-12) (ст.30) та Консульського статуту України (127/94)(ст.22) консул веде облік громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають у його консульському окрузі.

1.2. Узяттю на облік підлягають громадяни України, які:

постійно проживають за кордоном (особи, яким у встановленому порядку оформлено постійне проживання за кордоном);

тимчасово перебувають за кордоном більш ніж три місяці, але обумовлений строк.

1.3. За взяття на облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, стягується консульський збір.

1.4. Узяття на облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється безкоштовно.

2. Облік громадян України, які постійно проживають за кордоном

Узяття на облік

2.1. Узяття на облік громадян України здійснюється в тій консульській установі України, на території консульського округу якої вони проживають.

2.2. При взятті на облік громадянин України подає заяву (додаток 1), пред'являє паспорт громадянина України для виїзду за кордон, заповнює облікову картку (додаток 2). До облікової картки додається фотокартка особи розміром 35 х 45 мм., яка береться на облік.

2.3. Діти до 18-річного віку вносяться до облікової картки одного з батьків. До цієї облікової картки додається фотокартка кожної дитини розміром 35 х 45 мм. Після досягнення 18-річного віку на них заповнюються окремі облікові картки.

2.4. При змінах в облікових даних, які сталися після взяття на облік, робляться відповідні відмітки та виправлення в облікових картках. При цьому попередні записи не знищуються, а закреслюються. Якщо на бланку картки не залишається місця для внесення додаткового запису, то до старої облікової картки прикріплюється нова.

2.5. При зміні прізвища заповнюється нова облікова картка. Стара картка залишається в картотеці на тому самому місці, і на ній робиться відмітка: "див. картку на прізвище ......" (указати нове прізвище).

2.6. Якщо в паспорті особи, яка береться на облік, відсутня відмітка про зняття з обліку в консульській установі за місцем попереднього проживання, то така особа береться на облік у загальному порядку.

2.7. При взятті на облік у паспорті робиться відмітка: "Узятий на облік в .......", ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

2.8. Облікові картки зберігаються в алфавітному порядку взятих на облік за розділом "Громадяни України, які постійно проживають за кордоном".

Зняття з обліку

2.9. Зняття з обліку здійснюється за заявою громадянина України (додаток 3).

2.10. При знятті з обліку в обліковій картці і паспорті громадянина України робляться відповідні запис та відмітка: "Знятий з обліку в ......", ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

2.11. Облікові картки на осіб, які зняті з обліку, переміщуються в картотеку знятих з обліку за розділом "Громадяни України, які постійно проживають за кордоном".

2.12. Облікові картки осіб, які зняті з обліку, зберігаються два роки і після цього знищуються без складення акта.

3.Облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном

Узяття на облік

3.1. Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном більш ніж три місяці (але строк обумовлений) на навчанні, стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюють за контрактом тощо, беруться на облік в консульській установі України, на території консульського округу якої вони проживають.

3.2. При взятті на облік громадянин України подає заяву (додаток 4) та заповнює облікову картку (додаток 5), до якої додається фотокартка розміром 35 х 45 мм.

3.3. У паспортах громадян України, які перебувають за кордоном з вищезазначених причин, робиться відмітка "Узятий на тимчасовий облік в ...... до ......." , ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи та гербова печатка.

3.4. Дипкур'єри, туристи та громадяни України, які перетинають країну транзитом, обліку не підлягають.

3.5. Облік громадян України, які прибули до країни в короткострокове (до трьох місяців) відрядження, та членів українських делегацій ведеться в журналах або в облікових картках. Журнали чи облікові картки довільної форми заводяться на місці. Ніяких відміток у паспортах цих громадян не робиться.

Зняття з обліку

3.6. Після закінчення обумовленого строку проживання громадянина України в іноземній державі в обліковій картці робиться відмітка "Знятий з обліку в .......", ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи та гербова печатка.

3.7. Облікова картка переміщується до картотеки осіб, які зняті з обліку за розділом "Громадяни України, які перебувають за кордоном тимчасово".

3.8. Облікові картки осіб, які зняті з обліку, зберігаються в картотеці два роки і після цього знищуються без складення акта.

4. Облік дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями

4.1. Міністерство закордонних справ України в десятиденний термін після отримання з Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України матеріалів про всиновлення іноземцями дитини - громадянина України надсилає їх до відповідної консульської установи України в країні проживання всиновленої дитини.

4.2. Відповідна консульська установа здійснює взяття на консульський облік дитини, яка є громадянином України і яка всиновлена іноземцями, про що невідкладно письмово інформує Міністерство закордонних справ України.

4.3. Для взяття на консульський облік дітей, які є громадянами України і які всиновлені іноземцями, всиновителі подають до дипломатичного представництва або консульської установи України документ, що підтверджує факт усиновлення дитини-громадянина України іноземцями, проїзний документ дитини, заповнену заяву-анкету на дитину (додаток 6), одну фотокартку дитини розміром 35 х 45 мм.

4.4. Якщо всиновителі не звернулися до консульської установи України із заявою щодо взяття усиновленої дитини на консульський облік і не подали зазначених у пункті 4.3. Правил документів, то консульська установа України здійснює взяття на консульський облік дитини, яка є громадянином України і яка всиновлена іноземцями, на підставі документів, що надані Центром по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

4.5. Про взяття на консульський облік дитини, яка є громадянином України і яка всиновлена іноземцями, у порядку, передбаченому пунктом 4.4. цих Правил, консульська установа України письмово повідомляє всиновителів.

4.6. При взятті на консульський облік усиновлених іноземцями українських дітей на кожну дитину заводиться окрема облікова картка (додаток 7).

Завідувач відділу з питань громадянства та зв'язків зспіввітчизниками за кордоном МЗС України В.В.Пасічник

Літературний редактор І.Є.Біленький


Увага! Подані нижче форми заяв та анкет є зразками, шо становлять складову частину вищенаведених Правил консульського обліку, і, відповідно, не призначені для друку з метою наступного заповнення та подання до Консульського відділу Посольства України в Канаді або до Генерального консульства Укараїни в Торонто. Призначені для вищезгаданих цілей зразки таких же заяв і такі ж анкети розміщені у розділі "Паспортні операції та консульський облік" цієї ж сторінки Консульського відділу в Інтернеті.


Додаток 1 до пункту 2.2 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей – громадян України, які всиновлені іноземцями Посольство України в ______________________ Консульський відділ або Генеральне консульство (консульство, консульське агентство) України в м.________

Заява

Я, громадянин України _______________________________, постійно проживаю в ________________________________, у зв'язку з чим прошу взяти мене на консульський облік.

Дата ________ Підпис ________

Додаток 2 до пункту 2.2 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями


Облікова картка

громадян України, які постійно проживають за кордоном

місце для фотокартки

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________

(якщо змінювалися,тослід _____________________

зазначити всі,які мали) ____________________

Число, місяць і рік народження ___________________

Місце народження ___________________

Паспорт громадянина України ___________________

для виїзду за кордон (серія, N, ___________________

ким і коли виданий) __________________

З якого часу постійно проживаєте ___________________

за межами України ___________________

Останнє місце проживання в ___________________

Україні (повна адреса) ___________________

Місце постійного проживання за ___________________

кордоном (повна адреса мовою ___________________

країни проживання) ___________________

Разом зі мною постійно проживають ___________________

неповнолітні (до 18 років) діти, ___________________

які є громадянами України (прізвище, ___________________

ім'я, по батькові, рік народження) ___________________

Підпис заявника _________


Додаток 3 до пункту 2.9 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені Іноземцями

Посольство України в ______________________ Консульський відділ або Генеральне консульство (консульство, консульське агентство) України в м.________ Заява У зв'язку з тим, що я, громадянин України ________ ____________________________, повертаюсь в Україну (переїжджаюдо_____________________) на постійне проживання,прошу знятимене з консульського обліку. Дата ________ Підпис ________

Додаток 4 до пункту 3.2 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені Іноземцями

Посольство України в ______________________ Консульський відділ або Генеральне консульство (консульство, консульське агентство) України в м.________

Заява

Я, громадянин України ___________________________, від ___________________________ до ___________________ перебуваю в _________________________________________, узв'язку з чим прошу взяти мене на тимчасовий консульськийоблік. Дата ________ Підпис ________

Додаток 5 до пункту 3.2 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені Іноземцями


Облікова картка

громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном

місце для

фотокартки

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________

(якщо змінювалися, то слід _____________________

зазначити всі, які мали) _____________________

Число, місяць і рік народження _____________________

Місце народження _____________________

Паспорт громадянина України _____________________

для виїзду за кордон (серія, N, _____________________

ким і коли виданий) _____________________

З якого часу перебуваєте за _____________________

кордоном _____________________

Місце постійного проживання _____________________

в Україні (повна адреса) _____________________

Місце тимчасового _____________________

проживання за кордоном _____________________

(повна адреса мовою країни _____________________

перебування) _____________________

Строк повернення в Україну _____________________

Підпис заявника


Додаток 6 до пункту 4.3. Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені Іноземцями

Посольство України в ______________________ Консульський відділ або Генеральне консульство (консульство, консульське агентство) України в м.________ Заява-анкета Ми, _____________________________________________, (прізвище та ім'я усиновителів) громадяни ___________________, які всиновили/удочерили (назва держави) ______________________________________,_________ р.н., (прізвище, ім'я та по батькові дитини) просимо взяти дитину на консульський облік.

До заяви додаємо: 1.Документ, що підтверджує факт усиновлення дитини - громадянина України. 2. Проїзний документ дитини серія ____ N ________. 3. Фотокартку дитини. Дата ________ Підписи ________

Додаток 7 до пункту 4.6. Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені Іноземцями


Облікова картка

неповнолітніх громадян України, які всиновлені іноземцями

місце

для

фотокартки

Прізвище та ім'я _____________________

(після усиновлення) _____________________

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________

(до всиновлення) _____________________

Число, місяць і рік народження _____________________

Місце народження _____________________

Проїзний документ дитини _____________________

(серія, N, ким і коли виданий) _____________________

Прізвище та ім'я усиновителів _____________________

Місце постійного проживання _____________________

усиновителів (повна адреса мовою _____________________

країни проживання; телефон) _____________________

Документ, що підтверджує _____________________

факт усиновлення _____________________

Підпис заявника _____________


2002 06 22