Назва дослідження
Title
"Українське суспільство-1997: вивчення цінностей та умов життя населення України". Четверте опитування за дослідницьким проектом "Українське суспільство на порозі 21-го століття"

Ukrainian Society-1997: An Opinion Poll on the Attitudes and Living Conditions of the Ukrainian Population. The fourth survey conducted within research project "Ukrainian Society at the Edge of the 21st Century"

Ключові слова
Key words
політична культура, демократичні цінності, соціальне самопочуття, масова психологія, соціальна стратифікація та мобільність, стан здоров’я, повсякденне життя, політична довіра, перехід до ринкової економіки, міжетнічні відносини

Political Culture, Democratic Attitudes, Social Well-being, Mass Psychology, Social Stratification and Mobility, Conditions of Helth, Everyday Life, Political Trust, Transition to Market Economy, Interethnic Relations.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, д.с.н. Н.В. Паніна - Інститут соціології Національної Академії наук України, Фонд "Демократичні ініціативи"

Dr.E.Golovakha, Dr.N.Panina - Institute of Sociology of Ukrainian National Academy of Science, Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Інститут cоціології Національної Академії наук України - 252021, Україна, Київ, вул. Шовковична, 12; СОЦІС-Геллап - 252001 Україна, Київ, вул. Михайлівська, 6

- Institute of Sociology of of Ukrainian National Academy of Science - 12, Shovkovychna str., Kyiv, 252021, Ukraine - SOCIS Gallup - 6 Mykhaylyvska str., Kyiv, 252001, Ukraine

Час проведення дослідження
Date
травень-червень 1997 року.

May-June, 1997.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
квотна вибірка у поєднанні з маршрутним методом. Помилка репрезентативності за основними соціально-демографічними показниками не перевищує 2.0%.

Quota sample combined with route selection. Average bias from current social statistics does not exceed 2.0%.

Обсяг вибірки
Sample size
1810 респондентів

1810 respondents

Метод збирання даних
Data collecting
анкетне інтерв’ю (інтерв’юери залишають анкети обраним респондентам для заповнення, а потім збирають анкети, перевіряючи якість заповнення анкет вдома у респондента).

Questionnare interview (interviewers left the questionnares with selected respondents for completion and then retrieved them, controlling the quality of completion within the home of the respondent).