Назва дослідження
Title
Україна і НАТО: ставлення населення України до НАТО

Ukraine and NATO: Attitudes of the Ukrainian Population Towards NATO.

Ключові слова
Key words
НАТО, зовнішня політика, зовнішня загроза, оборонна політика, міжнародні конфлікти, політичні цінності, міжнародне співробітництво, україно-російські відносини, національна незалежність

NATO, Foreign Policy, External Threat, Defence Policy, International Conflicts, Political Attitudes, Cooperation of States, Russian-Ukrainian Relationship, National Independence.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, д. ф. н. А. Потєхін, І. Кучерів - Інститут соціології Національної Академії наук України, Фонд "Демократичні ініціативи"

Dr. E. Golovakha, Dr. A. Potekhin, I. Kucheriv - Institute of Sociology of Ukrainian Academy of Sciences, Democratic Initiatives Foundation

Організації, що збирали дані
Polling data
СОЦІС-Геллап - 252001 Україна, Київ, вул. Михайлівська, 6

SOCIS Ltd. Ukraine, 252001, Kyiv, Mykhaylyvska St., 6.

Час проведення дослідження
Date
січень 1997 р.

January, 1997.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 2.89%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 2.89 percent.

Обсяг вибірки
Sample size
1200 респондентів

1200 respondents

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers; 10 percent control is employed.