Назва дослідження
Title
Економічна свідомість населення України.

Economic Consciousness of the Ukrainian Population.

Ключові слова
Key words
економічна свідомість, ставлення до ринкових реформ, приватизація і підприємництво, оцінка теперішньої економічної ситуації, державна економічна освіта, засоби масової інформації, зайнятість і безробіття, умови життя, соціальне самопочуття.

Economical Consciousness, Attitudes to Market Reforms, Privatisation and Enterprise, Evaluation of Current Economic Situation, Public Economic Education, Mass-media, Employment and Unemployment, Living Conditions, Social Well-being.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, к. ф. н. І. Е. Бекешкіна, - Фонд "Демократичні Ініціативи"

Dr. E. Golovakha, Ph.D. I. Bekeshkina - Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12.

Організації, що збирали дані
Polling data
СОЦІС-Геллап - 252001 Україна, Київ, вул. Михайлівська, 6

Socis Ltd.- Ukraine, 252001, Kyiv, Mykhaylivska, 6.

Час проведення дослідження
Date
лютий 1996 р.

February, 1996

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 3%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 3 percent.

Обсяг вибірки
Sample size
1200 респондентів

1200 respondents

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interview. Part-time interviewers; 10 percent control is employed.