Назва дослідження
Title
Cоціально-політичний портрет чотирьох міст України.

Socio-Political Portrait of Four Ukrainian Towns.

Ключові слова
Key words
державна незалежність, політичні уподобання, розподіл влад, політична довіра, громадянство, права людини, соціальне самопочуття, державна мова, ставлення до ринкової економіки

State Independence, Political Preferences, Separation of Powers, Political Trust, Citizenship, Human Rights, Social Well-being, State Language, Market Attitudes.

Країна
Country
Україна, чотири міста України: Київ, Львів, Донецьк, Симфереполь

Ukraine, Four Ukrainian towns: Kyiv, Lviv, Donetsk, Symferopol.

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, к. ф. н. І. Е. Бекешкіна, - Фонд "Демократичні Ініціативи"

Dr. E.Golovakha, Ph. Dr. I.Bekeshkina - Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Фонд "Демократичні ініціативи" - 252021, Україна, Київ, вул.Шовковична, 12

Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12.

Час проведення дослідження
Date
травень 1995 р.

May 1995.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
квотна вибірка у поєднанні з маршрутним методом. Помилка репрезентативності за основними соціально-демографічними показниками не перевищує 5.0%.

Quota sample combined with route selection. Average bias from current social statistics in each town's sample does not exceed 5.0%.

Обсяг вибірки
Sample size
400 респондентів у кожному місті

400 respondents in each town.

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers, 10 percent control is employed.