Назва дослідження
Title
Політичний портрет Східної та Південної України.

A Political Portrait of the East and South of Ukraine.

Ключові слова
Key words
державна незалежність, громадянство, державна мова, політичні орієнтації, соціальні конфлікти, україно-російські відносини, електоральна поведінка, ставлення до ринкової економіки, засоби масової інформації

State Independence, Citizenship, State Language, Political Orientations, Social Conflicts, Ukrainian-Russian Relations, Electoral Behaviour, Market Attitudes, Mass-media.

Країна
Country
5 регіонів України: Північно-східний (Харківська область), Східний (Дніпропетровська та Запорізька області), Південний (Миколаївська, Одеська та Херсонська області), Донецький (Донецька та Луганська області) і Крим.

5 regions of Ukraine: North-Eastern (Kharkiv region), Eastern (Dnipropetrovsk and Zaporidzya regions), Southern (Mykolayiv, Odesa and Kherson regions), Donetsk (Donetsk and Lugansk regions) and the Crimea.

Автор
Author
к. ф. н. І. Е. Бекешкіна, к. ф. н. В. С. Небоженко - Фонд "Демократичні Ініціативи"

Ph.Dr. I.Bekeshkina, Ph.Dr. V.Nebozenko - Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Фонд "Демократичні ініціативи" - 252021, Україна, Київ, вул.Шовковична, 12

Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12

Час проведення дослідження
Date
червень 1994 р.

June, 1994.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 2.5%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 2.5%

Обсяг вибірки
Sample size
1200 респондентів

1200 respondents.

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers, 10 percent control is employed.