Назва дослідження
Title
Теперішня політична ситуація та майбутній політичний та економічний розвиток України

The Current Political Situation and the Future Political and Economic Development of Ukraine

Ключові слова
Key words
політичні очікування, політична діяльність, політична свідомість, політичні інтереси, політична довіра, демократичні та патерналістські цінності, ставлення до приватизації та підприємництва, соціальні конфлікти, політичні лідери, еліти.

Political Expectations, Political Activity, Political Consciousness, Political Interests, Political Trust, Democratic and Paternalistic Attitudes, Attitudes toward Privatisation and Private Enterprise, Social Conflicts, Political Leaders, Elites.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, Фонд "Демократичні ініціативи".

Dr. E. Golovakha - Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Фонд "Демократичні ініціативи" - 252021, Україна, Київ, вул.Шовковична, 12

Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12

Час проведення дослідження
Date
листопад 1993 р.

November, 1993

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 2.5%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 2.5 percent.

Обсяг вибірки
Sample size
1797 респондентів

1797 respondents.

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers; 10 percent control is employed.