Назва дослідження
Title
Політичний портрет України: громадська думка

Political Portrait of Ukraine: General Overview of Public Opinion

Ключові слова
Key words
політичні уподобання, політична діяльність, політична свідомість, політичні інтереси, політична довіра, демократичні та патерналістські цінності, ставлення до приватизації та підприємництва, міжетнічні відносини, соціальні конфлікти.

Political Preferences, Political Activity, Political Consciousness, Political Interests, Political Trust, Democratic and Paternalistic Attitudes, Attitudes to Privatisation and to Enterprise, Interethnic Relations, Social Conflicts.

Країна
Country
Україна

Ukraine

Автор
Author
д.ф.н. Є.І. Головаха, Фонд "Демократичні ініціативи".

Dr. E. Golovakha - Democratic Initiatives Foundation.

Організації, що збирали дані
Polling data
Фонд "Демократичні ініціативи" - 252021, Україна, Київ, вул.Шовковична, 12

Democratic Initiatives Foundation - Ukraine, 252021, Kyiv, Shovkovychna, 12

Час проведення дослідження
Date
червень 1993 р.

June, 1993.

Генеральна сукупність
Population
громадяни віком понад 18 років, що не перебувають на даний момент у лікарні або в ув’язненні та не проходять строкову військову службу

18+ year old citizens who are not currently in hospital, jail, or active military service.

Вибірка
Sample
випадковий маршрутний метод. Опитувався респондент з найближчим до дня опитування днем народження. Помилка репрезентативності за основними соціально- демографічними показниками не перевищує 2.5%.

Random route sample where individuals were selected. The respondents were selected by the most recent birthday. The bias does not exceed 2.5 percent.

Обсяг вибірки
Sample size
1799 респондентів

1799 respondents.

Метод збирання даних
Data collecting
анкетування, спеціально навчені непрофесійні інтерв’юери, контроль 10 відсотків.

Face to face interviews. Part-time interviewers, 10 percent control is employed.